Google Workspace

Google Workspace


บริการ Google Workspace for Education ซึ่งสามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ บน Google Workspace โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่
https://www.google.com (หลังจากลงทะเบียนจะสามารถใช้งานได้ในวันทำการถัดไป)

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

นโยบายการใช้งาน Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยมหิดล

    มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำผลิตภัณฑ์ Google Workspace For Education มาให้บริการเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ใช้เป็นเครื่องมือเสริมการเรียน การสอน งานวิจัย และการปฏิบัติงานให้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบุคลากรจำเป็นต้องพิจารณาเงื่อนไขการใช้บริการให้เป็นไปตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการใช้บริการคลาวด์ พ.ศ. 2562” และ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” และ “ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์

    Google Workspace for Education คือ แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google เพื่อให้บริการทางด้านบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งได้มีการรวมแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ถือว่าทำให้เกิดความสะดวกแก่การทำงานขององค์กรในปัจจุบัน ได้แก่ Gmail, Calendar, Drive, Docs, Site เป็นต้น
    ทั้งนี้นโยบาย privacy และ security policy ของ Google กำหนดไว้ว่า สิทธิการเป็นเจ้าของข้อมูลที่เก็บในระบบของ Google เป็นของผู้ใช้ มิใช่ของ Google หรือของมหาวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์สมัครใช้บริการ

(1) นักศึกษาปัจจุบัน

(2) อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยปัจจุบัน (ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบ MUERP)

การหมดอายุ Account สำหรับใช้งาน Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยมหิดล

    Account สำหรับใช้งาน Google Workspace for Education จะหมดอายุการใช้งาน ดังนี้

(1) ประเภทนักศึกษา กองเทคโนโลยีสารสนเทศจะระงับการใช้งาน Account สำหรับใช้งาน Google Workspace for Education เมื่อได้รับข้อมูลการสำเร็จการศึกษา หรือการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล หรือได้รับการพิจารณาว่า Account ของท่านมีการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

(2) ประเภทบุคลากร กองเทคโนโลยีสารสนเทศจะระงับการใช้งาน Account สำหรับใช้งาน Google Workspace for Education เมื่อได้รับข้อมูลการพ้นสภาพการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล หรือได้รับการพิจารณาว่า Account ของท่านมีการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

การลบ Account ออกจาก Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยมหิดล

    กองเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการลบข้อมูล Account ที่ถูกระงับการใช้งานออกจาก Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจาก Account ถูกระงับการใช้งานเกิน 3 เดือนขึ้นไป

ข้อควรระวังในการใช้งาน Google Workspace for Education

    ด้วยมีมติคณะรัฐมนตรี ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน โดยเฉพาะของต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยถือเป็นนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ เนื่องจาก “นโยบายการบริการในประเด็นความเป็นส่วนตัว” (Privacy Policy) ของผู้ใช้บริการกำหนดว่า ผู้ใช้บริการยินยอมให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ผู้ใช้บริการติดต่อบุคคลอื่นอย่างไรบ้าง เช่น การอนุญาตให้เปิดอ่านและประมวลผลข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสำรองข้อมูลและการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งการกระทำเหล่านี้อาจเป็นผลเสียต่อการปฏิบัติราชการ หากผู้ใช้บริการนำข้อมูลของราชการมาวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึงการนำข้อมูลจราจรที่สื่อสารกันไปใช้ในด้านมิชอบ ซึ่งอาจจะรวมไปถึงการสอดแนมเอกสารที่ต้องปิดเป็นความลับ เนื่องจากการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทเอกชนของต่างประเทศทำให้ข้อมูลของทางราชการถูกทำสำเนาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเอกชน หากในอนาคตบริษัทเหล่านั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น รวมถึงการสอดแนมเอกสารที่ทางราชการได้ดำเนินการภายในและยังอยู่ในฐานะปกปิดจนกว่าจะได้รับอนุมัติ ซึ่งอาจผลเสียหายกับทางราชการไทยในอนาคต

    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำ Google Workspace for Education มาใช้ในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับใช้เป็นเครื่องมือเสริมในการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งาน จะต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณในการนำข้อมูลมาใช้กับ Google Workspace for Education เพื่อมิให้ข้อมูล ซึ่งอาจเป็นความลับทางราชการรั่วไหลตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้งาน Google Workspace for Education อันเนื่องจากการใช้งานของของผู้ใช้บริการใดๆ ทั้งสิ้น